Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 oktober 2021

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kan gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze website of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze website, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze websites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze website te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

8. Terugbetaling en retourbeleid

8.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Je kan ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Indien je hebt verzocht om met de uitvoering van de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dien je ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd tot het moment waarop je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild.  Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

9. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

10. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de website. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die je hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

11. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

 • deze website of onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
 • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze website is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de website te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

13. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de website is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht illegaal is. Je mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van België.

14. Opdracht

Je kan geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

15. Inbreuken op deze Voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de website, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de website te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

16. Force majeure

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

17. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

18. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

19. Taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

20. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze Privacyverklaring en Cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Dietistevaes, Evy Vaes met betrekking tot je gebruik van deze website.

21. Bijwerken van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Je bent verplicht om deze voorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze website, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

22. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden is het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in België. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

23. Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Dietistevaes, Evy Vaes.

Je kan contact met ons opnemen over deze voorwaarden via onze contact pagina.

24. Downloaden

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.

25. Algemene factuurvoorwaarden

 1. Als u bij Diëtiste Vaes een traject of dienst boekt, dient het bedrag op de rekening te staan voor aanvang van de eerste sessie, om extra kosten te vermijden. Vanaf het moment dat je de sessies met mij persoonlijk hebt geboekt, geef je jouw goedkeuring en is dit bindend.

 2. Je mag een sessie binnen de vooropgestelde termijn van het traject verplaatsen of annuleren zolang dit minstens 24 uur op voorhand Zo niet, dan wordt deze sessie niet ingehaald. (Er zijn slechts een aantal uitzonderingen die ik tolereer; in geval van onverwacht overlijden, bevalling, spoedopname, COVID dezelfde dag van uw sessie wel mits het voorleggen van een doktersattest. Alles daarbuiten wordt niet aanvaard.) Als je binnen de laatste 24 uur voorafgaande aan de sessie de afspraak annuleert, kan dit enkel kosteloos met een kopie van een doktersattest. Zo niet, wordt deze sessie niet ingehaald. Mits doktersattest wordt deze wel ingehaald.
 1. De facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk binnen 8 (acht) kalenderdagen na hun uitgiftedatum te 3120 Tremelo, Astridstraat 23/4.
 1. Bij betaling van de factuur, zelfs bij een deelbetaling of voorschot, mag steeds geacht worden dat de klant zijn totale goedkeuring geeft. In geval van deelbetalingen wil dit niet zeggen dat je halfweg zomaar kan stoppen zonder de andere deelbetalingen te voldoen. 
 1. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% met een minimum van 50 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de klant.
 1. Klachten en opmerkingen over het factuur kunnen slechts geformuleerd worden binnen de termijn van 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de factuur met aangetekende zending of via evy@dietistevaes.be Financiële tegenslagen zijn hierbij geen reden tot ontbinding van jouw traject. In stukken betalen kan altijd mits overeengekomen.
 1. Diëtiste Evy Vaes hecht grote waarde aan de GDPR wetgeving; het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, meer bepaald de persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens). Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stem je in met ons privacybeleid. Diëtiste Evy Vaes leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.
 1. Enkel bij het boeken van een workshop of proeverij kan je kosteloos annuleren tot 10 (tien) dagen voor aanvang. Annuleer je later dan wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 1. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven (België) alleen bevoegd.
 1. Het herroepingsrecht van 14 (veertien) kalenderdagen is van kracht. Het herroepingsrecht van het traject begint reeds te tellen vanaf het moment dat de klant om hulp vraagt en dus de eerste dag dat er sessies gaandeweg per mail worden ingeboekt wat dan ook als bindend geldt. Staat los van de factuurdatum omdat het factuur vaak later komt.

 2. Betaalde diensten (traject/beurtenkaart) worden nooit terugbetaald. 

Evy Vaes

Als gepassioneerd en intuïtieve eetconsulent , ben ik toegewijd om je te helpen een goed gevoed leven te leiden.
Als geregistreerd diëtist-voedingsdeskundige heb ik een missie om mensen in staat te stellen hun behoefte te overwinnen om saaie diëten te volgen als maatstaf voor succes, zodat ze een vredig evenwicht in het leven en een vreugdevolle liefde voor eten kunnen herontdekken.

info op facebook

instragram feed

contactgegevens

Gratis e-Book

7 tips om een goed huwelijk te sluiten met eten. 
Ontvang mijn e-book via onderstaande link!
Ontvang je gratis e-book!
© 
2024
 Pomme & Peau    | 
   Coded with
by NETrun
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram